Vanhemman päihdeongelman aiheuttamasta surusta ja häpeästä

Lasisen lapsuuden Radio Helsingillä tuottama podcast kirjailija Susanna Alakosken vierailusta ladattavissa.

Tie­do­tus- ja kult­tuu­ri­kes­kus Luc­ka­nis­sa jär­jes­tet­tiin 28­.1­. kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ni­mel­tä Lä­him­mäi­sen su­rus­ta ja las­ten hä­peäs­tä. Toi­mit­ta­ja Ma­ria Ro­mantsc­hu­kin ve­tä­mäs­sä ti­lai­suu­des­sa kir­jai­li­ja Su­san­na Ala­kos­ki ja A-kli­nik­ka­sää­tiön Jan­ne Ta­ka­la ker­toi­vat al­ko­ho­lis­tien lä­him­mäis­ten ko­ke­muk­sis­ta.

Kir­jai­li­ja Su­san­na Ala­kos­ki on par­hail­laan ajan­koh­tai­nen Lä­him­mäi­sen huh­ti­kuu -teok­sen jul­kai­sun myö­tä. Sii­nä Ala­kos­ki an­taa ää­nen päih­de­on­gel­mais­ten lä­hei­sil­le, eri­tyi­ses­ti lap­sil­le. Ala­kos­ken Au­gust-pal­ki­tus­ta lä­pi­mur­to­ro­maa­nis­ta Si­ka­lat on teh­ty myös So­vin­to-elo­ku­va.

Jan­ne Ta­ka­la on ke­hit­tä­mis­koor­di­naat­to­ri La­si­nen lap­suus -työs­sä, jos­sa ke­räsimme vuo­den­vaih­tees­sa nuorten viestejä van­hem­pien juomisesta. Kampanja to­teu­tet­tiin yh­teis­työs­sä Ra­dio Hel­sin­gin kans­sa. Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa näh­tiin myös La­si­sen lap­suu­den las­ten ko­ke­muk­siin pe­rus­tu­via kam­pan­ja­fil­me­jä.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den tee­ma­na oli­vat riip­pu­vais­ten lä­heis­ten ko­ke­ma su­ru ja hä­peä. Suo­mes­sa jo­pa nel­jäs­osa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta ko­kee on­gel­mia van­hem­pien al­ko­ho­lin­käy­tön ta­kia ai­na­kin jos­kus. Per­heen­jä­sen­ten va­ka­val­la päih­de­riip­pu­vuu­del­la on kaus­kan­toi­set seu­rauk­set hei­dän lä­him­mäis­ten­sä elä­mään. Van­hem­pien liial­li­nen al­ko­ho­lin­käyt­tö voi vai­kut­taa kiel­tei­ses­ti lap­sen tun­ne-elä­mään ja hor­jut­taa hä­nen pe­rus­luot­ta­mus­taan. Li­säk­si se hei­ken­tää it­se­tun­toa ja si­ten ky­kyä teh­dä tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mia.

  Lataa podcast 

Podcast Radio Helsingin sivuilla