en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Toimintamme

Lasinen lapsuus on rakentunut vuodesta 1986 aina vuoteen 2015 erilaisten projektien ja yhteistyöhankkeiden sekä rahoitusten ympärille. Toiminta-ajatus on näiden kolmenkymmenen vuoden aikana kiteytynyt kolmeen perusajatukseen: 1) aikuisten päihteidenkäyttöä tarkastellaan nimenomaan lapsen näkökulmasta 2) koko suomalaista aikuisväestöä herätellään miettimään millaiselta oma alkoholinkäyttö näyttäytyy lapsista (ns. kampanjatyö) ja 3) ammattilaisia rohkaistaan tunnistamaan tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Viime vuosina Lasinen lapsuus on halunnut tavoittaa ja auttaa suoraan niitä nuoria ja nuoria aikuisia, joiden elämää aihepiiri koskettaa. Vuodesta 2008 lähtien toiminut varjomaailma.fi-verkkopalvelu on tavoittanut nuoria suoraan, ja vuodesta 2012 lähtien on järjestetty ammatillisesti ohjattuja verkkoryhmiä 12-18-vuotiaille nuorille.

Vuodesta 2016 alkaen Lasinen lapsuus saa rahoituksensa Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettuna toiminta-avustuksena. Seuraavan kolmen vuoden toiminnan temaattisena painopisteenä on turvallinen arki. Vuonna 2015 laaditun hallitusohjelman pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt lapsi- ja perhe palvelujen kehittämisen yhdeksi kärkihankkeekseen. Lasinen lapsuus haluaa olla mukana vaikuttamassa tämän hankkeen muutosohjelmaan niin, että erityisesti vanhempien päihteidenkäytön seurauksena haittoja kokevat lapset ja nuoret saisivat paremmin elämäntilanteeseensa apua ja tukea oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Osaltaan Lasinen lapsuus haluaa nostaa lapsinäkökulmaa päihdetyössä. Seuraavan kolmen vuoden aikana tullaan tuottamaan ohjeistusta päihdepalveluihin sekä työvälineistöä asiakkaan lasten tuen tarpeen selvittämiseksi. Päihdetyön lapsilähtöisyyttä johdetaan päihdehuoltolain, lastensuojelulain ja lapsen oikeuksien velvoittavuudesta. Lasinen lapsuus haluaa olla näyttävästi esillä julkisessa keskustelussa.

Toiminnan tavoitteet vuosille 2016-2018

1. Keskeisenä tavoitteena on lapsen arjen turvallisuuden lisääminen myös päihteitä liikaa käyttävien vanhempien perheissä ja lasisen lapsuuden kokeneiden aikuisten elämänlaadun parantaminen vertaiskokemuksia ja neuvontaa tuottamalla.  

2. Varjomaailman palvelujen tunnettuus lasten ja nuorten keskuudessa sekä tietous, että palveluiden kautta pääsee alkuun turvallisuuden kokemisen vahvistamisessa.  

3. Lasinen lapsuus -perustaisen päihde- ja mielenterveysyhteistyön jatkaminen arjen turvallisuutta korostavasta näkökulmasta sekä uusin muodoin ja kumppanuuksin, Lasinen lapsuus - Sirpaleinen mieli -hankkeen kokemusten pohjalta. 

4. Tietopohjan kartuttaminen ja asiantuntijuuden vahvistaminen lähisuhdeväkivallan ja kodin päihteidenkäytön yhteisesiintyvyydessä. 

5.  Kodin ulkopuolisten aikuisten merkityksen nostaminen näiden aikuisten tietotaitoa vahvistamalla. 

6.  Lapsisensitiivisyyden lisääminen päihdepalveluissa ja ehkäisevän työn perhepalveluissa. 

×