Våra målsättningar och målgrupper

1. Vi finns till för att unga, som lever med en vuxen som dricker för mycket, skall få hjälp, kamratstöd, handledning och information. Hemsituationen kan kännas lättare att bära då man får möjlighet att tryggt berätta om den för någon som lyssnar och förstår. Unga skall få känna sig hörda och få stöd av pålitliga vuxna. Genom vårt kamratstöd får man förståelse för att man inte är ensam med sina upplevelser. Här får man även information om var och hur man kan få hjälp och stöd på andra ställen.

Målgruppen är ungdomar mellan 12–25 år som lider av en vuxens rusmedelsanvändning. För svenskspråkigt stöd för barn och unga, ansvarar vår samarbetspartner Stiftelsen Bensow genom verksamheten Min stig.

 

 

2. Vi erbjuder vuxna som fortfarande lider av konsekvenserna av sina barndomsupplevelser hjälp och stöd.

Genom en ökad medvetenheten om hur barndomsupplevelserna har påverkat en ända in i vuxenlivet, hjälper det en att hantera utmaningarna i livet. Tron på ens egna styrkor, liksom förståelsen för att man inte är ensam med sina svåra upplevelser ökar.

Genom professionell vägledning och kamratstöd stärks deltagarnas insikt om att de har möjlighet att påverka sitt eget välbefinnande. Förbättrad prestationsförmåga hos vuxna stöder föräldraskapet.

Målgruppen är vuxna som har lidit av en närståendes rusmedelsanvändning under sin uppväxt.

 

 

3. Genom mera information om målgruppen och flera verktyg, har professionella bättre förutsättningar att bemöta och stöda barn, unga och vuxna med erfarenhet av rusmedelsanvändning i hemmet.

Målgruppen är barn, unga och vuxna, samt nuvarande och blivande professionella som möter barn och familjer i arbetet.

 

Om du är intresserad av vårt arbete eller är intresserad av samarbete, tveka inte att ta kontakt.

För svenskspråkiga tjänster står vår samarbetspartner Stiftelsen Bensow.

Vår huvudfinansiär är Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Med ytterligare bidrag och donationer kan vi ordna ännu mera stöd till behövande unga samt förverkliga kampanjer som kan få vuxna att reflektera mera omkring sin egen rusmedelsanvändning och på vilka följder den kan ha för barn. Vi vill också med vårt arbete uppmuntra människor att söka stöd och hjälp i dessa frågor.