en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Suhde vanhempiin aikuisena

Lapsi tai vanhempi eivät ole vain ikävaiheeseen sidottuja rooleja. Jokainen meistä on ja pysyy aina jonkun lapsena. Samoin vanhemmuus jatkuu vanhuusikään asti. Kitkatonta perhettä ei ole olemassakaan. Eriasteiset keskinäiset ristiriidat kuuluvat useimpien vanhempien ja lasten suhteisiin - kaikissa heidän ikävaiheissaan.

Perheissä, joissa alkoholinkäyttö on ollut runsasta, on riskinä, ettei vuosikymmenienkään myötä päästä toimivaan sukupolvien väliseen yhteyteen. Roolit pysyvät hämärinä ja syyllisyyden tai velvollisuuden tunteet painavat edelleen niihin kasvaneita lapsia. Aikuisena alkoholiongelmaisen lapsi saattaa joutua asettumaan kaksoishuoltajan rooliin yhä huonommassa kunnossa olevien vanhempiensa ja oman jälkikasvunsa väliin. Onko alkoholistin aikuisella lapsella mahdollisuutta tai oikeutta irrottautua vanhempiensa aiheuttamista murheista? Tässä artikkelissa asiaa pohditaan isovanhemmuuden, vanhemman lisääntyvän huolenpitotarpeen sekä mahdollisesti yhä jatkuvan alkoholinkäytön kannalta.

Vanhuusiän laatu on muuttunut viime vuosikymmeninä. Vanhuudesta on tullut aktiivi-ikää, jolloin yksilö edelleen toteuttaa mielihalujaan omista lähtökohdistaan. Myös alkoholinkäyttö kuuluu yhä useampien ikääntyvien elämään. Erilaisten vanhempi-isovanhempisuhteiden skaala tuntuu laajentuneen. Aiempien vuosikymmenten oletus vastavuoroisuudesta tuessa ja hoivassa sukupolvien välillä horjuu: ei ole itsestään selvää, että isovanhemmat osallistuvat lastenlasten kasvatukseen turvallisina taustahahmoina, joiden puoleen voi kääntyä esimerkiksi hoitoasioissa tai taloudellisissa huolissa. Toisaalta isovanhemmat eivät voi vanhuuden heikkenemisen tapahtuessa välttämättä luottaa lastensa apuun. Isovanhempien alkoholiongelmat vaikeuttavat löyhentyneitä sukupolvien välisiä hoivasuhteita entisestään.

Moni aikuinen vanhempi joutuu pohtimaan omien vanhempiensa soveltuvuutta lastenhoitajiksi tai edes lapsen tapaajiksi alkoholinkäytön takia. Asiasta koetaan katkeruutta, sillä kulttuurisessa mallissa, johon nykyiset aikuissukupolvet kasvoivat, isovanhemmat edustivat pysyvyyttä, lämpöä ja turvallisuutta.  

Onko isovanhemmalla oikeus tavata lapsenlapsiaan, jos hän on aiemmin hankkiutunut humalatilaan lapsen seurassa vanhemman poissa ollessa? Lapsen oikeus turvallisiin kasvuoloihin on aina kaikkein tärkein asia. Näin on myös silloin, kun vanhempien tilanteen (esimerkiksi työkiireet tai avio-ongelmat) takia tuntuisi tärkeältä saada kääntyä isovanhempien puoleen esimerkiksi hoitoavun tiimoilta. Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyvien lisääntyneiden riskien (sairaskohtaukset, muistihäiriöt, onnettomuudet) vuoksi lapsi voi altistua traumatisoiville kokemuksille.  

Toisaalta lapsilla on oikeus isovanhempiinsa. Kannattaa koettaa suhtautua asioihin käytännönläheisesti ja mahdollistaa ainakin lyhyet tapaamiset siten, että isovanhempien selvyydestä voi olla hyvin varma. Lapsen kanssa voi sopia lapsen kanssa turvakäytännöt, eli esimerkiksi keinon poistua isovanhemman luota tiettyjen sovittujen merkkien ilmaantuessa. Kyläreissujen jälkeen lapselta voi kysellä tapahtumista seikkaperäisesti lapsen kielellä. On kaikkien osapuolien edun mukaista koettaa löytää tyydyttävä tapaamisten ja yhteydenpidon tapa.

Suhde päihdeongelmiin ajautuneisiin ikääntyviin vanhempiin on aina painostava ja murheita aiheuttava.  Valitettavasti tämä joskus tarkoittaa yhteydenpidon katkaisemista omien lasten isovanhempiin. Välien katkaisemisen kielteiset seuraukset ovat joissain tapauksessa pienemmät kuin yhteydenpidon aiheuttama tuska. Ratkaisujen miettimisessä apuna voi toivottavasti käyttää ystäviä tai ihannetilanteessa vertaisia ihmisiä, joilla on samoja kokemuksia.

Tee se minkä realistisesti pystyt! Omaa aikuisikää ei tarvitse uhrata. Vanhempaa on turha yrittää raitistaa ilman hänen omaa motivaatiotaan. Irrottaudu velvollisuudesta raitistaa vanhempasi, mutta auta häntä siinä, jos oikea hetki ja aito halu löytyvät. Älä mahdollista vanhempasi juomista, vaikka hän saattaa esittää esimerkiksi taloudellisia vaatimuksia syyllistävässä sävyssä. Muista kuitenkin, että ensisijaisesti olet vastuussa omasta hyvinvoinnistasi. Se on kaikkein tärkeimpiä asioita myös lapsesi elämässä!

×