en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Muita materiaaleja

Varjomaailma-sarjakuva
Tomi Kontion käsikirjoittama ja Maaria Laurisen kuvittama tarina sisaruksista, Ilposta ja Hillestä, joiden kotona juodaan liikaa. Sarjakuva on suunnattu nuorille oppitunnilla opettajan kanssa käsiteltäväksi. Sarjakuvaa jaettiin vuonna 2008 71 500kpl Suomessa alakoulujen 5. ja 6.-luokkalaisille. Sarjakuvan on julkaissut A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta.​

» Lue sarjakuva
» Lataa opettajan ohjeet 

Huolten kartoittaminen ja puheeksiottaminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät -ryhmässä on kehitetty yhteistyössä psykososiaalisen työn ammattilaisten kanssa välineitä, joilla voidaan tuottaa tietoa lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevien työntekijöiden huolen määrästä ja asteista sekä rohkaista lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ottamaan huolensa puheeksi. Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi asiakasta kunnioittaen ja tukea tarjoten. Se on väline, jolla työntekijä pystyy jäsentämään omia työskentelysuhteitaan ja niihin liittyvää huolta. Huolen puheeksiottaminen helpottaa ja varhaistaa huolen esille ottoa ja parantaa asiakasyhteistyötä. Huolten kartoittaminen perustuu Huolen vyöhykkeistöön. Huolten kartoituksessa työntekijät kartoittavat tietyn ajan kohtaamiensa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohdalta omaa huoltaan. Kartoituksen tavoitteena on auttaa työntekijää jäsentämään huoltaan, puuttumaan varhain omaan huoleensa sekä tunnistamaan omia toimintamahdollisuuksiaan näissä tilanteissa.
» Lue lisää THL:n Dialogiset verkostomentelmät -sivulta.

Painettua tietoa: Eriksson, Esa ja Arnkil, Tom Erik: Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. Oppaita 60. Stakes, Helsinki. 2005. Oppaan tarkoituksena on madaltaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden kynnystä varhaiseen puuttumiseen. Opas on tarkoitettu kaikille lasten kanssa työskenteleville. Sitä laadittaessa on ajateltu erityisesti peruspalvelujen, kuten päivähoidon, äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulun, työntekijöitä.
Katso myös:
» Lastensuojelun keskusliiton julkaisema varhaisen puuttumisen materiaali opettajille: Varpu – lapselle tukea ajoissa (pdf)  

Iloinen talo -verkkomateriaalit päihde- ja mielenterveystyöhön
Ilosen talon verkkomateriaalit tarjoavat tukea päihde- ja mielenterveystyöhön. Sivuilta löytyy tietoa, tarinoita ja puheenvuoroja elämästä perheessä, jossa on päihde- tai mielenterveysongelmia. Aineisto pohjautuu Kreetta Onkelin Ilonen talo -romaanin ja Tervetuloa paratiisiin novellikokoelman pohjalta tehtyyn tv-elokuvaan. Verkkomateriaalin käyttäminen on maksutonta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä alan oppilaitoksille
» Iloinen talo  

Lupaus lapselle -välineet
Pesäpuu ry kehittää lapsinäkökulman esiintuomista lastensuojelussa tuottamalla lapsen äänen kuulemiseen liittyviä työmenetelmiä ja välineitä. Lupaus lapselle -välineet sekä opas– ja käsikirjat on tuotettu avuksi lasten kanssa työskentelyyn lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. Välineet soveltuvat myös muuhun lasten ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Materiaaleja voi hyödyntää niin yksilö- kuin vertaisryhmätyöskentelyssä ja soveltaa mm. koulutus- , työnohjaus- ja terapiakäyttöön myös aikuisille. Kehitellyt lapsilähtöiset välineet ja työtavat mm. tunnekortit antavat työntekijöille ”kättä pidempää” ja toimivat keskustelun tukena silloin, kun lapsen ja perheen tuen tarvetta arvioidaan yhdessä. Pesäpuu järjestää myös koulutusta lapsilähtöiseen työskentelyyn
» Lue lisää Pesäpuu ry:n sivuilta  

Lydia -tietokonepeli aikuisille

Suomalaisen Platonic Partnershipin suunnittelema englanninkielinen tietokonepeli aikuisille, jotka haluavat eläytyä siihen, miltä tuntuu kasvaa päihdeongelmaisen vanhemman lapsena.

» https://platonicpartnership.com/portfolio/lydia/

Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi&perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita. Hankkeen aikana menetelmien sovellusalue on laajentunut perheisiin, joissa on ylipäätään vanhemmuuteen vaikuttavia paineita, kuten vanhemman päihdeongelma tai fyysinen sairaus. Menetelmiä käytetään myös lastensuojelussa. "Lapset puheeksi" on neuvonnallinen työmalli, jonka päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä kun vanhemmalla on vaikeuksia.
» Lue lisää THL:n sivuilla  

Lastenneuvola ja varhaiskasvatus lapsen päihteettömän kasvuympäristön tukena 
» Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tukikortti (pdf).

Lastensuojelun käsikirja verkossa
Käsikirja on tarkoitettu kaikille lastensuojelun kanssa työskenteleville tahoille ja opiskelijoille. Käsikirjaa käytetään paljon myös työhön perehdyttämisen välineenä. Käsikirjan avulla voi seurata valtakunnallisia lastensuojeluun liittyviä ajankohtaisasioita. Lastensuojelun käsikirja on kaikille avoinna oleva verkkopalvelu.
» Lue lisää

×