en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Työkaluja lapsen tukemiseen

Opas ja työkirja varhaiskasvatukseen (Lasinen lapsuus, A-klinikkasäätiö)
”Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö – Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille” Opas tarjoaa tietoa vanhempien juomisesta kärsivän lapsen tunnistamisesta ja esittelee keinoja, joiden avulla aikuisten alkoholinkäyttöä voi käsitellä lasten kanssa niin kahden kesken kuin ryhmässä. Lisäksi opas rohkaisee puuttumaan asioihin vanhempien kanssa keskustelemalla ja yhteistyötä tekemällä. Lopussa käydään läpi työyhteisön toimintakäytäntöjä sekä esitellään kirjallisuutta ja materiaaleja, jotka voivat olla hyödyksi aiheen käsittelyssä.
» Lataa opas tästä (pdf)

”Jos sais kolme toivomusta – Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille” Työkirja käsittelee aikuisten alkoholinkäyttöä ja siitä lapselle aiheutuvia haittoja ja tarjoaa kaivattuja lasten kanssa toimiville ammattilaisille. Erilaisten tehtävien, pelien ja leikkien avulla lapselle tarjoutuu mahdollisuus puhua ympärillään näkemistä vaikeista asioista ja niihin liittyvistä tunteista. Alkoholiteema ei kohdistu välttämättä lapsen omaan lähipiiriin. Kirjan avulla lasta voi kuitenkin auttaa itse ymmärtämään, että ongelma voi koskea myös hänen omaa perhettään, ja että apua voi saada.
» Lataa työkirja tästä (pdf)

Varjomaailma-sarjakuva
Tomi Kontion käsikirjoittama ja Maaria Laurisen kuvittama tarina sisaruksista, Ilposta ja Hillestä, joiden kotona juodaan liikaa. Sarjakuva on suunnattu nuorille oppitunnilla opettajan kanssa käsiteltäväksi. Sarjakuva tuotettiin Terveyden edistämisen määrärahalla ja sitä jaettiin vuonna 2008 71 500kpl Suomessa alakoulujen 5. ja 6.-luokkalaisille. 

» Lue sarjakuva tästä (pdf)
» Lataa opettajan ohjeet (pdf)

Apukortteja alkoholinkäytön puheeksiottoon
Apukortit on tarkoitettu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään alkoholinkäyttäjiä. Päihdelinkin sivulta voit tulostaa apukortin terveydenhuollon ammattilaisille sekä sosiaalityön ammattilaisille.
» Lue ja lataa apukortit Päihdelinkistä  

Huolten kartoittaminen ja puheeksiottaminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät -ryhmässä on kehitetty yhteistyössä psykososiaalisen työn ammattilaisten kanssa välineitä, joilla voidaan tuottaa tietoa lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevien työntekijöiden huolen määrästä ja asteista sekä rohkaista lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ottamaan huolensa puheeksi. Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia puheeksi asiakasta kunnioittaen ja tukea tarjoten. Se on väline, jolla työntekijä pystyy jäsentämään omia työskentelysuhteitaan ja niihin liittyvää huolta. Huolen puheeksiottaminen helpottaa ja varhaistaa huolen esille ottoa ja parantaa asiakasyhteistyötä. Huolten kartoittaminen perustuu Huolen vyöhykkeistöön. Huolten kartoituksessa työntekijät kartoittavat tietyn ajan kohtaamiensa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohdalta omaa huoltaan. Kartoituksen tavoitteena on auttaa työntekijää jäsentämään huoltaan, puuttumaan varhain omaan huoleensa sekä tunnistamaan omia toimintamahdollisuuksiaan näissä tilanteissa.
» Lue lisää THL:n Dialogiset verkostomentelmät -sivulta.

Painettua tietoa: Eriksson, Esa ja Arnkil, Tom Erik: Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. Oppaita 60. Stakes, Helsinki. 2005. Oppaan tarkoituksena on madaltaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden kynnystä varhaiseen puuttumiseen. Opas on tarkoitettu kaikille lasten kanssa työskenteleville. Sitä laadittaessa on ajateltu erityisesti peruspalvelujen, kuten päivähoidon, äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulun, työntekijöitä.
Katso myös:
» Lastensuojelun keskusliiton julkaisema varhaisen puuttumisen materiaali opettajille: Varpu – lapselle tukea ajoissa (pdf)  

Iloinen talo -verkkomateriaalit päihde- ja mielenterveystyöhön
Ilosen talon verkkomateriaalit tarjoavat tukea päihde- ja mielenterveystyöhön. Sivuilta löytyy tietoa, tarinoita ja puheenvuoroja elämästä perheessä, jossa on päihde- tai mielenterveysongelmia. Aineisto pohjautuu Kreetta Onkelin Ilonen talo -romaanin ja Tervetuloa paratiisiin novellikokoelman pohjalta tehtyyn tv-elokuvaan. Verkkomateriaalin käyttäminen on maksutonta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä alan oppilaitoksille
» Iloinen talo  

Lupaus lapselle -välineet
Pesäpuu ry kehittää lapsinäkökulman esiintuomista lastensuojelussa tuottamalla lapsen äänen kuulemiseen liittyviä työmenetelmiä ja välineitä. Lupaus lapselle -välineet sekä opas– ja käsikirjat on tuotettu avuksi lasten kanssa työskentelyyn lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. Välineet soveltuvat myös muuhun lasten ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Materiaaleja voi hyödyntää niin yksilö- kuin vertaisryhmätyöskentelyssä ja soveltaa mm. koulutus- , työnohjaus- ja terapiakäyttöön myös aikuisille. Kehitellyt lapsilähtöiset välineet ja työtavat mm. tunnekortit antavat työntekijöille ”kättä pidempää” ja toimivat keskustelun tukena silloin, kun lapsen ja perheen tuen tarvetta arvioidaan yhdessä. Pesäpuu järjestää myös koulutusta lapsilähtöiseen työskentelyyn
» Lue lisää Pesäpuu ry:n sivuilta  

Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi&perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita. Hankkeen aikana menetelmien sovellusalue on laajentunut perheisiin, joissa on ylipäätään vanhemmuuteen vaikuttavia paineita, kuten vanhemman päihdeongelma tai fyysinen sairaus. Menetelmiä käytetään myös lastensuojelussa. "Lapset puheeksi" on neuvonnallinen työmalli, jonka päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä kun vanhemmalla on vaikeuksia.
» Lue lisää THL:n sivuilla  

Vanhemmuuden roolikartta
Roolikartta on Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämä arvioinnin työväline ja kasvatuksen tuki. Sitä voidaan käyttää myös keskustelun apuvälineenä vanhempainilloissa koulussa, päivähoidossa sekä neuvoloiden vanhempainryhmissä jne. Roolikartta auttaa selkeyttämään ja jäsentämään vanhemmuutta. Kartassa vanhemmuus esitetään visuaalisena kokonaisuutena. Se sisältää vanhemmuuden viisi perusroolia: huoltaja, rakkauden antaja, rajojen asettaja, ihmissuhdeosaaja sekä elämän opettaja.
» Lataa Vanhemmuuden roolikartan nettiversio

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän sivuilta löytyy tilausohjeet myös roolikartan ja sen käyttämiseen liittyvän oppaan paperiversioihin.
» Lue lisää

Koulutusta roolikartan käytöstä Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä järjestää myös roolikarttakoulutusta lasten ja vanhempien kanssa työskenteleville ammattihenkilöille, esim. päivähoidon, terveydenhuollon, sosiaalitoimen, koulun, seurakuntien tai järjestöjen palveluksessa oleville työntekijöille.
» Lue lisää  

Lastensuojelun käsikirja verkossa
Käsikirja on tarkoitettu kaikille lastensuojelun kanssa työskenteleville tahoille ja opiskelijoille. Käsikirjaa käytetään paljon myös työhön perehdyttämisen välineenä. Käsikirjan avulla voi seurata valtakunnallisia lastensuojeluun liittyviä ajankohtaisasioita. Lastensuojelun käsikirja on kaikille avoinna oleva verkkopalvelu.
» Lue lisää

×