Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Lasinen lapsuus -lukemisto

Lasinen lapsuus -aihepiirin lukemistoa julkaisutyypin ja julkaisuajankohdan mukaan listattuna.

Voit myös vinkata uusista julkaisusta meille!

Artikkeleita

Raitasalo, Kirsimarja & Holmila, Marja (2014) Alkoholinkäyttötapojen periytyminen ja vanhempien kasvatuskäytännöt. Teoksessa Lammi-Taskula Johanna & Karvonen Sakari (toim.), Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. THL, Teema 21: 196-204. 

Pitkänen, Tuuli; Kaskela, Teemu; Halme, Nina & Perälä, Marja Leena (2014) Päihdehoidossa olevien vanhempien huolet ja tuen tarpeet sekä kokemukset palveluista. Teoksessa Lammi-Taskula Johanna & Karvonen Sakari (toim.), Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. THL, Teema 21: 274-85. 

Takala, Janne (2021) Kuka saattaisi sirpaliselta polulta. Mielenterveysomaisten keskusliitto. Labyrintti 4/2020: 16-18.

Takala, Janne & Roine, Mira (2013) Nuorten kokemuksia aikuisten alkoholinkäytöstä. Teoksessa Warpenius Katariina, Tigerstedt Christoffer & Holmila Marja (toim.) Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print – Suomen yliopistopaino Oy, Tampere: 24-35.

Takala, Janne (2012) Vaikeassa kotitilanteessa elävän nuoren tukeminen verkkofoorumilla. Teoksessa Aapola-Kari, Sinikka; Nivala, Annina & Tonttila Teea (toim.) Nuoren tukeminen vanhempien erotessa – Tutkimusnäkökulmia ja hyviä käytäntöjä. Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto. Forssaprint, Forssa: 120-129.

Takala, Janne (2012) Varjomaailma ei jätä yksin. Teoksessa Inkinen, Ari, Kokkonen Jarmo & Ruuska Virpi (toim.) Selvää synergiaa – eettisesti kantavaa päihdekasvatusta (pdf). Humanistinen ammattikorkeakoulu. Bookwell Oy, Porvoo: 76-87.

Takala, Janne & Ilva, Minna (2012) Mikä suojaa nuorta aikuisten alkoholinkäyton aiheuttamilta haitoilta?(pdf) Yhteiskuntapolitiikka 77(2): 176-185. 

Takala, Janne & Ilva, Minna (2011): Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa. Tiimi 4: 6-10. 

Takala, Janne (2011) Lapsi sai äänen verkossa. Tiimi 3: 14-15.

Roine, Mira (2010) Verkkoympäristö vanhempien juomisesta kärsivien tyttöjen tuen tilana. Teoksessa Kallio, Kirsi Pauliina; Ritala-Koskinen, Aino; Rutanen, Niina (toim.) Missä lapsuutta tehdään. Lapsuuden tilat ja lasten paikat monitieteisessä lapsuuden tutkimuksessa. Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki: 73–87. 

Roine, Mira & Pakkanen, Emilia (2010) Varjomaailma – verkkopalvelusta apua vanhempien päihteidenkäytöstä kärsiville lapsille ja nuorille. Teoksessa Joronen, Katja & Koski, Anna (toim.): Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä. Tampere University Press, Tampere: 236–249.

Holmila, Marja; Bardy, Marjatta & Kouvonen Petra (2008): Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen (pdf). Yhteiskuntapolitiikka 4, 421-432.

Itäpuisto, Maritta (2008) Alkoholiongelmaisten vanhempien lapset psykologian tutkimuskohteena. Psykologia 2: 84-94.

Järventaus, Antti (2008) Vanhempien päihdeongelma vaatii opettajalta herkkyyttä. Opettaja 7: 55.

Järventaus, Antti (2007) Päihdeperheen lapsi ei ole passiivinen uhri. Mielenterveys 4: 16.

Kuronen, Maria (2007) Alkoholi lapsen silmin. Kansanterveyslehti 3.

Hulkkonen, Mikko (2006) Isyyden tukeminen ehkäisee perheiden päihdepulmia. Isä tietää jotain (pdf). Tiimi 5/2006.

Alaja R. & Tuomiranta, H. (2004) Hoitoonohjaus raskausajan päihdeongelmissa. Suomen lääkärilehti 59(39): 3647-3650.

Löytönen, Anne (2000) Elämää pullon varjossa. Alkoholiperheen selviytyjä-lapset, identiteetin kehitys ja ongelmien kohtaaminen. Tutkiva opettaja 5.

Peltoniemi, Teuvo (1995) Päihdeperhe on kansanterveysongelma. Tiimi 3-4. 

Peltoniemi, Teuvo & Aho, Tarja (1995) Päihdeperheen lapset koulussa. Tiimi 3-4:16-17.

Peltoniemi, Teuvo (1995) Suomalaisten lasinen lapsuus 1994 ja 2004. Tiimi 2: 4-10.

Väitöskirjoja

Pirskanen, Henna (2011) Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät miesten elämäntarinoissa. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 53. Väestöliitto, Helsinki.

Törmä, Tiina (2011) Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi – alkoholista toipumisen prosessi äitien kertomana (pdf). Oulun yliopisto kasvatustieteiden tiedekunta. Acta Univ. Oul. E 123.  

Sutinen, Tiina (2010) Hoitomalli lasten- ja äitiysneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien naisten hoitotyöhön. (pdf). Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos. 

Koponen, Anne (2006) Sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten kasvuympäristö ja kehitys (pdf). Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos.

Itäpuisto, Maritta (2005) Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta (pdf). Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 124.

Pajulo, Marjaterttu (2001) Early motherhood at risk: mothers with substance dependency. Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.

Autti-Rämö, Ilona (1993) The outcome of children exposed to alcohol in utero. A prospective follow-up study during the first three years of life. University of Helsinki.

Romanov, Kalle (1988) Äidin alkoholinkäytön haitat sikiölle ja vastasyntyneelle. Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos.

Opinnäytteitä

Rosnell, Iina (2021) Turvattomana kasvanut – Lapsuus vanhempien alkoholinkäytön varjossa. Sosiaalityön kandidaatintutkielma, Jyväskylän avoin yliopisto.

Tarkka, Anne (2014) Omaelämänkerrallinen narratiivinen tutkimus alkoholiongelmaisen äidin lapsen koulussa selviytymisestä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Lapin yliopisto. 

Pakkanen, Emilia (2009) Lapsen kokemuksia vanhempien haitallisesta päihteidenkäytöstä. Tarkastelussa Varjomaailma-verkkopalveluun tuotetut tarinat 2008-2009. Sosiaalialan koulutusohjelman sosionomi-suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Fabritius, Saija (2007) Selviytymistä ja haavoittumista. Naisten tarinoita vanhemman alkoholinkäytöstä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Tampereen yliopisto.

Hyytinen, Riitta (2007) Lapsi, huumeperhe ja toivo. Lapsen todellistuminen huumeperheen kuntoutusprosessissa. Ensi- ja turvakotien liitto.

Kallio, Saila (2007) Lapsen näkökulma päihdetyössä. Tutkimus päihdeperheen lapsen huomioon ottamisesta päihdetyön erityispalveluissa. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Keskinen, Susanna (2005) ) Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään” – Tutkimus Huoltaja-/Sosiaaliturva-lehden välittämästä alkoholiperheen kuvasta vuosina 1960-2004

Heikkilä, Anu (2005) ”Jos äiti ei tuliskaa takas” – Päihdeperheen lapsen turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia läheisissä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Juttula, Sanna (2004) ”Odotuksissaan ja toiveissaan kuten ’tavalliset äidit’” – Tutkimus päihderiippuvaisten äitien kulttuurisesta jäsentymisestä. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Itäpuisto, Maritta (2001) Pullon varjosta valoon – vanhempiensa alkoholinkäytöstä kärsineiden selviytymistarinoita. Kuopion yliopiston selvityksiä E 22.

Pitkänen, Tuuli (1990) Alkoholiperheiden lasten kehityksen seuranta kouluikäisistä nuoriksi aikuisiksi. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Tutkimus- ja projektiraportteja

Eriksson, Susan (2011) Sikiöaikainen alkoholialtistus, moraali ja muuntuva asiantuntijuus. Haastattelututkimus alkoholin vaurioittamien lasten palvelujärjestelmästä. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 5.

Hakkarainen, Tyyne (2010) Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta (pdf). A-klinikkasäätiö. 

Ilva, Minna & Roine, Mira & Takala, Janne (toim.) (2010) Lapsuus päihteiden varjossa. Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivät lapset tutkimuksessa ja käytännön työssä (pdf). A- klinikkasäätiön raporttisarja 57. 

Lammi-Taskula, Johanna; Karvonen, Sakari; Ahlström, Salme (2009) (toim.): Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (pdf), Helsinki. 

Koponen Anne (2004) Vaietut kohtalot. Sikiöaikana päihteille altistuneet lapset. Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö. Kotu-tutkimuksia 1.

Holmila, Marja & Kantola, Janna (toim) (2003) Pullonkauloja. Kirjoituksia alkoholistien läheisistä. Stakes.

Utoslahti, Kirsi & Peltoniemi, Teuvo (toim.) (2003) Pikkuaikuisia – Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen Lapsuus -hankkeesta. A-klinikkasäätiön raporttisarja 42.

Työn tueksi

Kurkela, Salla (2014) Pikkuketun salaisuus. Tämä kirja on toteutettu osana Salla Kurkelan opinnäytetyötä ammattikorkeakoulu Arcadassa. A-klinikkasäätiö.

Solantaus, Tytti: Miten huolehdin lapsistani? – Käsikirja vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa

Ylönen, Hilkka (2008) Satuviitta. Satukirja ammattilaisille ja vanhemmille psyykkistä, sosiaalista tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden lasten auttamiseen. Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna.

Andersson, Maarit; Hyytinen, Riitta; Kuorelahti, Marianne (toim.) (2008): Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 38.

Itäpuisto, Maritta (2008) Pullon pohjimmaiset. Lapsi, perhe ja alkoholi. Kirjapaja.

Heinämäki, Liisa (2007) Varhaista tukea koulun arkeen. Työvälineenä kehittämisvalikko. Stakes-oppaita 67, Helsinki.

Nätkin, Ritva (toim) (2006) Pullo, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja päihdeongelmat. PS-Kustannus, Juva.

Eriksson, Esa ja Arnkil, Tom Erik (2005) Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista . Stakes-oppaita 60, Helsinki.

Kädestä pitäen – turvaa lapselle Käsikirja kaltoin kohdellun lapsen kanssa työskenteleville (pdf) (2005) Tampereen kaupunki.  

Holmberg, Tiina (2003) Lapset ja vanhempien päihdeongelma. Lasten Keskus.

Laiho, Saara (2003) Et ole yksin Pikku-Kurre! Lasten Keskus.

Taitto, Annika (2002) Päihdeongelma perheessä. Huomaa lapsi. Lasten vertaisryhmien vetäjille. Lasten Keskus.

Andersson, Maarit (toim) (2001) Tartu hetkeen. Apua ja hoitoa päihteitä käyttäville vauvaperheille. Ensi- ja turvakotienliiton julkaisu nro 27.

Black, Claudia (1994) Kunpa isi ei joisi. Päihdeperheen lapsen työkirja. Käännös Maija Enqvist ja Teuvo Peltoniemi. A-klinikkasäätiö.

Ackerman, Robert J . (1992) Lapsuus lasin varjossa − lapsi alkoholiperheessä. Opas vanhemmille ammattikasvattajille ja hoitotyöntekijöille. Kääntänyt ja Suomen oloihin toimittanut Teuvo Peltoniemi. A-klinikkasäätiö ja Valtion painatuskeskus. Toinen painos. Helsinki.

Kirjoja

Kellomäki, Ani (2021) Kosteusvaurioita – Kasvukertomuksia pullon juurelta. Otava.

Laiho, Samuli (2020) Lasiseinä. Like Kustannus.

Pohjola, Johanna (2020) Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan. Gummerus kustannus.

Schulman, Alex (2019) Unohda minut. Nemo.

Lastenkirjoja

Karsikas, Ilja (2022) Yksisarvinen. Kustantamo S&S.